Speech to Text in Hebrew

Yesterday evening I experimented with two STT (speech to text) services – Live Transcribe and WebCaptioner.

I operated both of them in a meeting whose language was Hebrew. The meeting included a lecture in a hall and remote connection via Zoom. I elected to connect via Zoom.
Live Transcribe was operated on a tablet, which evasdropped on my laptop via speakers+microphone, and WebCaptioner was operated on a browser running on my laptop. Zoom ran on my laptop as an application. Both STT services were setup to recognize Hebrew speech.

My finding was that most of the time, the services did not deliver the goods. They emitted Hebrew words without grammar and out of the meeting’s context. However, there were moments in which they worked correctly.
I also noticed that when the services did not work correctly, each of them had different output. When they worked correctly, the texts they produced were similar to each other.

During the meeting, the lecturers did not use a wireless microphone located near their mouths. They stood at different distances from the microphone. When they stood near the microphone, the services worked better than when the lecturers stood far away from the microphone.
In “worked better”, I mean that the services continuously emitted text, rather than long periods of no activity with interspersed short text segments.

The above confirms what I found long time ago – STT services need to receive the same treatment as the HOH (hard of hearing people). Just as environmental noises interfere with HOH ability to understand speech, they interfere also with STT services.

המרת דיבור לטקסט בעברית

אתמול בערב עשיתי ניסוי ב-Live Transcribe וב-WebCaptioner.

הפעלתי את שתיהן במפגש שהתקיים בעברית. המפגש כלל הרצאה באולם + אפשרות להתחבר דרך זום. בחרתי להתחבר דרך זום.
ה-Live Transcribe הופעל על טאבלט שצותת ללאפטופ באמצעות רמקולים+מיקרופון, ואילו WebCaptioner הופעל בדפדפן על אותו הלאפטופ שעליו זום רץ כאפליקציה. שתי התוכנות כוונו לזהות דיבור בעברית.

הממצא שלי היה שרוב הזמן שתי התוכנות לא סיפקו את הסחורה. הן פלטו מילים עבריות ללא תחביר וללא קשר עם נושא המפגש. עם זאת היו רגעים שבהם הן עבדו נכון.
שמתי לב גם שכשהתוכנות לא עובדות נכון, כל אחת מוציאה פלט אחר. כשהן עובדות נכון, הטקסטים שהן מוציאות דומים זה לזה.

במפגש, המרצים לא השתמשו במיקרופון אלחוטי שנמצא קרוב מאוד לפה שלהם, אלא היו עומדים במרחקים משתנים מהמיקרופון. כשעמדו קרוב למיקרופון, התוצאות היו יותר טובות מאשר כשהם עמדו רחוק ממנו.
ב-“יותר טובות” אני מתכוון לכך שהתוכנות פלטו כל הזמן טקסט, במקום שתיקות ארוכות עם קטעי טקסט קצרים מפעם לפעם.

זה מאשר את הממצא שעליתי עליו לפני הרבה זמן – צריך להתייחס לתוכנות לזיהוי דיבור ממוחשב כמו אל כבדי שמיעה. כמו שרעשי סביבה מפריעים להם מאוד להבין דיבור, גם לתוכנות רעשי סביבה מפריעים מאוד.

Alleviate social suffering from the COVID-19 by shortening its incubation period

A crazy idea:

Develop a preventive treatment for COVID-19, whose operation would be to shorten (yes, shorten!) the incubation period from contagion until development of the disease’s symptoms. So that the incubation period will be one or two days long like flu, instead of a week or even longer.

Then, ask everyone to undergo the treatment (maybe take pills).

This approach has few advantages:

 1. People, who were infected, will infect less other people, because they’ll know that they were infected and will isolate themselves promptly.
 2. There will be less need for PCR tests to confirm COVID-19 infection (why are we not doing tests to confirm flu infection?).
 3. People, who need to self-isolate, can release themselves from isolation faster, as the confirmation of their health would arrive earlier.
 4. It is possible that thanks to change in the flow of the disease, less people will suffer from the serious form of the disease. Of course, the opposite situation can happen and then it’ll be necessary to find another treatment, which does not have this side-effect.

הקלה על הסבל החברתי מהקורונה על ידי קיצור תקופת הדגירה שלה

רעיון מטורף:לפתח טיפול מונע לקורונה שהפעולה שלו תהיה לקצר (כן, לקצר!) את תקופת הדגירה מרגע ההידבקות ועד להתגלות סימפטומי המחלה, כך שיהיה יום יומיים כמו שפעת במקום להיות שבוע ואפילו שבועיים.

ואז לבקש מכל אחד לעבור את הטיפול (אולי לקחת כדורים).

לדרך פעולה זו יש כמה יתרונות:

 1. אנשים שנדבקו – ידביקו פחות אנשים, כי יידעו שהם חולים ויבודדו את עצמם יותר מהר.
 2. הצורך בבדיקות לאימות הידבקות בקורונה יירד (למה לא עושים בדיקה לאימות שנדבקנו בוירוס שפעת?).
 3. אנשים שצריכים להיות בבידוד יוכלו להשתחרר מהבידוד תוך זמן יותר קצר.
 4. יש מצב שבגלל שינוי מהלך המחלה, אחוז יותר קטן של אנשים יסבלו מהצורה החמורה שלה. כמובן שיכול להיות גם מצב הפוך ואז יהיה צורך לחפש טיפול אחר שאין לו תופעת הלוואי הזו.

What could make me oppose Bibi Netanyahu – מה היה גורם לי להתנגד לביבי נתניהו

במערכות הבחירות של 2015 ו-2017, שמתי לב לתופעה מעניינת.

כל האנשים שהתנגדו להמשך כהונתו של ביבי נתניהו כראש ממשלה הפגינו רמה נמוכה מאוד של יכולת לנמק את טיעוניהם. הטיעונים שלהם היו מלאים בכשלים לוגיים (בעיקר מסוג Ad hominem). אלה מהם שהשתתפו בויכוח שבו עלו דוגמאות היסטוריות התעלמו במופגן מתקדימים היסטוריים וטענו שמה שהיה פעם לא רלבנטי להווה.

כמו כן, היו אפילו סהרוריים שטענו במלוא הרצינות, שכל אזרח ישראלי יהיה ראש ממשלה יותר טוב מביבי נתניהו. שכחו את האסון שהיה תחת שלטון אהוד ברק. אני בספק אם היו מסכימים לאפשר למשה שרת ז”ל לחזור להיות ראש ממשלת ישראל אם היה חוזר לתחיה בדרך נס.

למען האמת, הם היו הסיבה העיקרית שבגללה הצבעתי בעד ביבי נתניהו. אם ליריבים שלו אין נימוקים אמיתיים והם נזקקים ל-Ad hominem אז זה מצביע על האפשרות שהצדק עם ביבי נתניהו ושהוא ראש ממשלה הרבה יותר טוב מהמועמדים של המתנגדים לו.

מה שבטוח – המתנגדים של ביבי נתניהו עשו ועושים המון רעש על שטויות וזה מטשטש התנהלות לא תקינה אמיתית שיכולה להיות בהתנהלות ממשלות בראשות ביבי נתניהו, כי מוצלח ככל שיהיה, ביבי נתניהו הוא רק בן אדם ובתור שכזה, לא ייתכן שיהיה מושלם.

ואכן, יום אחד, בקרב כל האספסוף הסהרורי הזה צץ אדם חכם אחד. למרות דעותיו השמאלניות, הוא השכיל לשאול אותי מה היה גורם לי לשנות את דעתי ולהתחיל להתנגד לביבי נתניהו. לצערי, לא היה לו זמן לענות על השאלה הסימטרית – מה היה גורם לו לשנות את דעתו ולהתחיל לתמוך בביבי נתניהו.

מכל מקום, בעקבות שאלתו הכנתי רשימה של נושאים שצריך לעקוב אחריהם. אם תחול התדרדרות בתחומים אלה, זה יהיה סימן שאכן הגיע הזמן לסיים את עידן ביבי נתניהו.

 1. תגבור הכפיה הדתית והתרבות תופעות של הדתה בחיי היום יום.
 2. היחס ליהודים קונסרבטיביים ורפורמיים.
 3. תופעות של ישראבלוף – אם מתברר שהגזימו כלפי מעלה בחישוב הייצוא או יתרות מט”ח של ישראל, או הגזימו כלפי מטה בהערכת אחוז האבטלה בישראל.
 4. תופעות של ישראבלוף ביחסי החוץ של ישראל, למשל אם לאחר שנתניהו נואם על היחסים המצוינים עם ארץ מסוימת, מתברר שהם מצביעים נגד ישראל באו”ם ועושים בעיות לתיירים ואנשי עסקים ישראליים שמגיעים לארץ זו.
 5. מדיניות כלכלית פופוליסטית ו/או תיעדוף סקטורים כלכליים מסוימים בגלל לחצים פוליטיים.
 6. פגיעה בהתפתחות סקטור ההיי-טק בישראל על ידי מיסוי, רגולציות או מדיניות כושלת אחרת.
 7. הגדלת קיצבאות לחרדים ולאנשים אחרים שיכולים לעבוד ואין להם באמת צרכים מיוחדים – לרמה שמעודדת אותם להתבטל ולא לנסות לפרנס את עצמם.
 8. עצירת השקעות בתשתית – תחבורה, אינטרנט מהיר, ניצול אנרגיות מתחדשות.
 9. שחיתות שמתבטאת בפרויקטי תשתית שתוכננו לא נכון ואינם משרתים את הצרכים האמיתיים של עם ישראל. כנ”ל – בהצטיידות בכלי נשק ע”י צה”ל.
 10. ניוון מערכות ההשכלה הגבוהה.
 11. בעית דיור אמיתית-אמיתית, שמתבטאת בצפיפות דיור גבוהה ו/או דיירי רחוב שנזרקו לרחוב שלא בגלל בעיות נפשיות/שכרות/סמים.
 12. הימנעות מהשקעה בבדואים בדרום כדי שלא ייהפכו לעדה של אנשים שמראש מניחים שהם עבריינים, כמו השחורים בארה”ב.
 13. היחס לדרוזים ברמת הגולן לעומת היחס לערבים ביהודה ושומרון. יחס לא הוגן לדרוזים הללו יהיה סימן אזהרה שישראל הולכת להיות מדינה גזענית שמפלה לרעה שכבות אוכלוסיה מסוימות.
 14. איסור על ספרים, סרטים והצגות תיאטרון שמשחירות את פני ישראל, ושהופקו ב-100% מימון פרטי ללא תמיכה ממשרד החינוך והתרבות, ושמוצגות באולמות בבעלות 100% פרטית ללא שותפות ממשלתית או עירונית.

כמו כן, אני צריך לראות שלפחות 10% מהמתנגדים לביבי נתניהו יהיו מסוגלים לנמק את התנגדותם בנימוקים שמבוססים על עובדות, ושמכירים בכך שגם לתומכים בביבי נתניהו יש נימוקים רציניים, שצריך להתמודד איתם בלי לקרוא לתומכים בשמות גנאי.

הערה לסמולנים שרוצים להגיב על פוסט זה.
כדי שאתייחס ברצינות לדבריכם, עליכם קודם כל לענות בכנות על השאלה הבאה:
“מה ישכנע אותך שהפלסטינים לא באמת רוצים בשלום עם ישראל לא משנה כמה ויתורים נוותר להם ולאלו תנאים נסכים?”

Information on notetaking in events

The following are links to documents about notetaking in events in Israel. The documents are in Hebrew.

דלעיל מופיעים קישורים למסמכים על תמלול באירועים בישראל. המסמכים כתובים בעברית.

Update from May 10, 2022: the notetaker Tal Hyam has a blog about notetaking and transcribing (first link below). The blog is written in Hebrew. I highly recommend that you read the article about notetaking in events (second link below):

עדכון מ-10 במאי 2022: המתמלל טל חי-עם פתח בלוג על תמלול (קישור ראשון דלעיל). הבלוג כתוב בעברית. מומלץ שתקראו את המאמר על תמלול באירועים (קישור שני דלעיל).

The 2010’s John Galt project – Artificial Photosynthesis

The 2010’s John Galt project – the most important technology to be developed this decade:

Artificial photosynthesis.

Technology for using solar energy to bind carbon dioxide with hydrogen from water, and convert them into carbohydrate fuels.

The technology will have the following benefits:

 1. Solve the problem of global heating, thanks to removal of carbon dioxide from the atmosphere.
 2. Make it possible to power everything using solar energy – directly during daytime, and indirectly (through burning the carbohydrate fuels) at night and bad weather.

The biggest drawback: drastic change in the economic power structure worldwide, because countries and companies with coal, oil or gas deposits would no longer have power over their clients.

פרויקט ג’ון גאלט של שנות ה-2010 – הטכנולוגיה החשובה ביותר לפיתוח בעשור הנוכחי:

פוטוסינתיזה מלאכותית.

טכנולוגיה לשימוש באנרגיית השמש כדי לקשור פחמן דו חמצני עם מימן מהמים, ולהמיר אותם לדלקי פחמן-מימן.

לטכנולוגיה כזו יש שני יתרונות גדולים:

 1. פתרון לבעית ההתחממות הגלובלית, הודות להסרת פחמן דו חמצני מהאטמוספירה.
 2. אפשרות להשתמש באנרגיית השמש כדי לספק כוח לכל צרכני החשמל – ישירות בשעות היום ובעקיפין (באמצעות שריפת דלקי פחמן-מימן) בלילה ובמזג אוויר סגרירי.

החסרון הגדול ביותר: שינוי דרסטי במבנה הכוחות הכלכליים בכל העולם, מכיוון שארצות וחברות שיש להן מרבצי פחם, נפט וגז, יאבדו את הכוח שלהן על לקוחותיהן.

A better way to run Android Studio from a Docker container

Did you want to build a Docker container, which will run Android Studio for you, for example because your PC does not run GNU/Linux Ubuntu 14.04 but another Linux distribution?

You can find suitable scripts in the GitHub repository tddpirate/androiddocker

האם רצית לבנות Docker container שיריץ לך את Android Studio, למשל מפני שמחשבך אינו מריץ GNU/Linux Ubuntu 14.04 אלא הפצת לינוקס אחרת?

ניתן למצוא סקריפטים מתאימים בגיטהאב: tddpirate/androiddocker

What to do if the notetaker’s mom passes on few minutes before the meeting is due to start?

Or: How not to shame the company?

Or: My first firsthand experience with remote notetaking.

Last Thursday I was in a meeting of a technological consulting workshop.  In this workshop, technical people advise people with disabilities, who need technological solutions to overcome or workaround their disabilities.  A notetaker was summoned to notetake the meeting in my behalf.

Few minutes before the meeting was due to start, the notetaker notified Efrat, the meeting organizer, that she has to cancel because her mom has passed on a moment ago.  Another notetaker has to be summoned.  However, Dina, the nearest available notetaker is about 40Km away and won’t be able to arrive at the meeting on time.

What to do?

I have two alternatives.  One is to give up participation in the meeting and go back home.  The other is to participate even if I lose almost all information conveyed during the meeting.  This time I chose the second alternative.  It is like lifting a wheelchair-bound person upstairs because the accessible ramp is temporarily blocked.

Since I’ll live with partial information loss, Dina suggested to look into remote notetaking.  At this method, one puts a microphone in the meeting room and the notetaker hears the discussions through it.  She takes notes at home and the notes go to a laptop in the meeting room through the Internet.  However we were not technologically organized to have remote notetaking.  We did not expect to need it.

There was a suggestion that the notetaker take notes and send them by E-mail to me after the meeting.  I disliked the suggestion.

Another solution was to use an Instant Messaging (IM) application.  The IM application that I use at home is Pidgin, which runs under Linux.  In this application, one can change preferences so that it’ll save chats in log files.  Can chats be saved also in Dina’s or Efrat’s computers?  I did not check it but it is not that important for me.  What’s sure is that on my smartphone I have only WhatsApp.  Dina has no Skype.  Turned out that she has Google Talk, and so does Efrat.  Thus, Efrat contributed her laptop to the cause of remote notetaking.  The microphone problem was solved by using an Android cellphone, which is connected cellularly to Dina’s cellphone.

I did not expect my first firsthand experience with remote notetaking to happen under such circumstances.

In summary, we escaped the shame of technology consultants, who fail to solve a technological problem needed to make a meeting accessible.  The setup worked better than I expected.  Of course, there was a problem that the notetaker did not hear people who sat far away from the Android, but Efrat summarized what they said.  Overall I felt I am on top of things almost all the meeting.

מה עושים כשאמא של המתמללת הולכת לעולמה כמה דקות לפני תחילת המפגש?

או: איך לא לבייש את הפירמה

או: התנסות הבכורה שלי בתמלול מרחוק

ביום חמישי האחרון הייתי במפגש של סדנת יעוץ עמיתים וטכנולוגיה. בסדנה זו נותנים ייעוץ לאנשים עם מוגבלויות שצריכים פתרונות טכנולוגיים כדי להתגבר או לעקוף את מוגבלויותיהם. למפגש הוזמנה עבורי מתמללת.

כמה דקות לפני תחילת המפגש, המתמללת הודיעה לאפרת, מזמנת המפגש, על ביטול כי אמא שלה הלכה לעולמה לפני רגע. צריך להזמין מתמללת אחרת.  אבל דינה, המתמללת הפנויה הקרובה ביותר, נמצאת במרחק 40 ק”מ ולא תספיק להגיע למפגש בזמן.

מה עושים?

יש לי שתי חלופות. אחת היא לוותר על ההשתתפות במפגש ולחזור הביתה. השניה היא להשתתף במפגש אפילו אם אפסיד כמעט כל המידע שיועבר בו. הפעם בחרתי בחלופה השניה. זה כמו להעביר נכה, שמרותק לכסא גלגלים, במדרגות מפני שהשיפוע הנגיש לו חסום זמנית.

מכיוון שאחיה עם זה שאפסיד חלק מהמידע, דינה הציעה לבדוק אפשרות לתמלול מרחוק. בשיטה זו מציבים מיקרופון בחדר הישיבות והמתמללת שומעת את הנאמר באמצעותו. היא מתמללת בביתה והתמלול עובר ללאפטופ דרך האינטרנט. אבל אנו לא היינו מאורגנים טכנולוגית לבצע תמלול מרחוק. לא ציפינו לכך שיהיה צורך בכך.

היתה הצעה, שהמתמללת תתמלל ותעביר אלי את התמלול בדואר אלקטרוני אחרי המפגש. לא אהבתי את הרעיון.

פתרון אחר היה להשתמש בתוכנת מסרים מיידיים. התוכנה שאני משתמש בה בביתי למסרים מיידיים היא פידג’ין שרצה בסביבת לינוקס. בתוכנה זו יש אפשרות לשנות הגדרות כך שהיא תשמור את הצ’אטים בקובץ לוג. האם אפשר לבצע שמירה גם במחשבים של דינה או של אפרת? לא בדקתי אבל זה לא כל כך חשוב לי. מה שכן, יש לי רק וואטסאפ על הסמארטפון שלי. למתמללת אין סקייפ. התברר שיש לה גוגל טוק, וגם לאפרת. אפרת נידבה את הלאפטופ שלה למטרה זו. בעיית המיקרופון נפתרה על ידי שימוש באנדרואיד בשיחה סלולרית עם הפלאפון של דינה המתמללת.

לא פיללתי, שהתנסות הבכורה שלי בתמלול מרחוק תהיה בנסיבות כאלה.

לסיכום, ניצלנו מהבושה של יועצי טכנולוגיה שלא מצליחים לפתור בעיה טכנולוגית, שפתרונה דרוש כדי להנגיש מפגש. העסק עבד יותר טוב ממה שציפיתי. כמובן שהיתה מגבלה שהמתמללת לא שמעה אנשים שישבו רחוק מהאנדרואיד, אבל אפרת סיכמה לי בקצרה את דבריהם. בסך הכל הרגשתי שאני בעניינים כמעט כל המפגש.

How to exploit a revolutionary physical discovery?

Suppose you have the good fortune to make a stunning physical discovery.  However, you are a practical person and would like to put your discovery to a practical use.  Where would you look for problems, which your new discovery can solve?

 1. Measure quantities more accurately than was possible before, or measure previously unmeasurable quantities (example: a sample/hold circuit based upon Josephson junctions).
 2. Non-destructive tests.
 3. Transport energy to long distances (such as superconductive materials).
 4. Transportation, including space transportation (such as various levitation forces).
 5. Improved electronic computers.
 6. Manufacturing much stronger materials.
 7. New energy sources (such as neutrino flows, if a good neutrino trap is ever developed).
 8. Synthesis of novel chemical materials.
 9. Separation of materials (to make very clean materials or simply to desalinize water).
 10. “Molecular engineering” – construction of 3D integrated circuits (or simply, manufacturing materials having layered structure).
 11. More efficient cooling (closer to Absolute Zero and/or easier to achieve a target temperature).

מה אפשר לעשות עם תגלית פיסיקלית מהפכנית?

נניח שהתמזל מזלך וגילית תגלית פיסיקלית מהפכנית.  עם זאת, הינך אדם מעשי והיית רוצה לנצל את תגליתך למטרה מועילה כלשהי.  איפה תחפש אחר בעיות שהתגלית החדשה שלך יכולה לפתור?

 1. פשוט למדוד דברים בצורה יותר מדוייקת ממה שהיה אפשר בעבר, או למדוד דברים שבכלל אי אפשר היה קודם למדדם (דוגמא: מעגל sample/hold המבוסס על צמתות Josephson).
 2. בדיקות לא הרסניות.
 3. העברת אנרגיה למרחקים גדולים (כמו חומרים על-מוליכים).
 4. תחבורה, כולל תחבורה בחלל (כמו כוחות levitation למיניהם).
 5. מחשבים אלקטרוניים משופרים.
 6. ייצור חומרים חזקים ביותר.
 7. מקורות אנרגיה חדשים (כגון שטף נאוטרינוס, אם יפתחו מלכודת-נאוטרינוס טובה).
 8. סינתיזה של חומרים כימיים חדשים.
 9. הפרדת חומרים (לייצור חומרים נקיים ביותר ו/או פשוט להתפלת מים).
 10. “הנדסה מולקולרית” – בניית מעגלים משולבים תלת-מימדיים (או פשוט ייצור חומרים הבנויים שכבות-שכבות).
 11. קירור יותר יעיל (יותר קרוב לאפס המוחלט ו/או יותר קל להגיע לטמפרטורת יעד מסוימת). 

Feedback From a Mainstreamed Deaf Student’s Classmate – For the First Time! (Hebrew)

לראשונה – משוב מחברה לכיתה של חרש שלמד בשילוב אינדיבידואלי

הקדמה

המאמר הבא הינו מיוחד מאוד. אינני זוכר שראיתי אי פעם, בפורום כלשהו הדן בחינוך חרשים, משוב מחבריו לכיתה השומעים של חרש ששולב שילוב אינדיבידואלי בכיתה בבית ספר רגיל.

קרן היתה אחת מחברותי לכיתה בתיכון (והתיכון שלנו מתגאה בכך ששני חתני פרס נובל ואחד מנשיאי ישראל נמנים על בוגריו), וכעת היא גרה ועובדת בנורבגיה. אני חייב לה טובה תמורת התצפיות להלן.

נקודות הראות של קרן

קודם קצת רקע למה אני תומכת בהוראת שפת סימנים לילדים חרשים.

נקודת הראות שלי היא שיש לשפה מטרה עיקרית אחת, והיא תקשורת. אילוץ ילדים חרשים ללמוד שפה ראשונה בתהליך שהם עלולים לא להצליח בו, ישאיר אותם מתוסכלים וללא תקשורת. לימוד שפת סימנים הינו המפתח לתקשורת וללימוד שפה מדוברת. נקודת הראות השניה שלי היא שכולנו צריכים יותר מערוץ תקשורת אחד, והגבלת ילדים חרשים לשפת סימנים או לשפה מדוברת אינה יותר טובה מלומר שילדים בנורבגיה צריכים ללמוד רק נורבגית, אינך יכול להרחיק לכת בעולם בצורה זו.

הרקע של קרן

ועכשיו – לסיבות שהביאוני למחשבות האלה – אחותה של סבתי היתה חרשת, ולא היא ולא בני משפחתה למדו שפת סימנים. היא חיה כל חייה עם אחותה (סבתי) ונאלצה להיות תלויה בקרובי המשפחה שלה לכל דבר. היא לא היתה אידיוטית ולא היתה מוגבלת אבל אף אחד לא הכין אותה כך שתוכל להתמודד בעצמה עם הקהילה. זה עצוב וזה כזה בזבוז. היא היתה מוכשרת מאוד במלאכת יד וסריגה, ועבודותיה הופצו בקרב המשפחה המורחבת. יש לי עדיין שתי שמיכות מעשה ידיה. אם היו נותנים לה את הכלים הנכונים, היא היתה יכולה להצליח בעסק למכירת עבודות מלאכת יד, אבל מעולם לא ניתנה לה הזדמנות כזו.

תצפיותיה של קרן

ועכשיו, אליך בתור חבר לכיתה. אני חושבת, שכל חברינו לכיתה התרשמו מאוד משילובך ומיכולתך לתקשר, ועם זאת, אין ספק שהתנסיתי בכך שהיית מתוסכל ותוקפני כשראית “קבוצות” של חברים לכיתה שמשוחחים ביחד, כמעט כאילו חשבת שאם אנו לא מדברים אליך, אנו אומרים משהו עליך. היית נוהג להתפרץ לתוך “מעגל”, לטפוח לנו על הכתף ולשאל “מה אמרתם? מה אמרתם?” במבט לאחור אני חושבת שלמעשה היה זה חבל שאף אחד לא דרש מאיתנו, חבריך לכיתה, ללמוד גם שפת סימנים, כך שהאחריות והנסיונות לתקשורת יהיו דו-סיטריים. אינני יודעת אם זה נכון, אבל הרגשתי שלעתים קרובות היית מתוסכל מאוד ובודד בכיתה. אינני בטוחה אם אפשר להתייחס לזה כאל נסיון חיובי או שלילי למען או נגד שילוב, ולא ידעתי אפילו אם הבנת שפת סימנים מכיוון שהבנתי ששולבת בכיתות רגילות בכל השנים שהיית בבית ספר.

Ramon Breakthrough 2012

קרן רמון הכריזה על תחרות בין הצעות לפרויקטים פורצי דרך, שישפיעו תוך 5 שנים על חייהם של לפחות 5 מיליון ישראלים.

עולים בדעתי ארבעה רעיונות כאלה, שחלקם דורשים כיפוף חוקים כדי להכנס למסגרת התחרות.

 • תצוגה חזותית של אותות דיבור – ישפיע על חייהם של כ-7000 ישראלים חרשים, כיפוף הכללים הדרוש הוא לקבל פרויקט שישפיע על לפחות מיליון חרשים מכל העולם.
 • חפירת מנהרות עמוק באדמה וחיים בהן, כדי לפנות מקום לחיות בר וצמחיה על פני כדור הארץ. יאפשר לישראל לקלוט עוד מיליון יהודים ויותר בלי שתהיה צפיפות בלתי נסבלת. הפרויקט ידרוש יותר מ-5 שנים כדי לגרום לשינוי משמעותי.
 • שינוי חברתי כך שיהיה מעמד חברתי גבוה יותר למי שיש לו יותר מיומנויות שעוזרות לשרוד ולהתאושש מאסון טבע או מעשה ידי אדם, במקום למי שמפגין יותר צריכה ראוותנית. קורסי הכשרה לכל הציבור ימומנו על ידי חברות הביטוח שמוכרות ביטוחים נגד האסונות למיניהם. ישפיע על כלל האוכלוסיה.
 • בתי מחסה לחתולי רחוב – לא רעיון שלי. ישפיע על כל מי שיש חתולי רחוב באזור מגוריו וזה כמעט כולנו.

הפרס הוא קורס באוניברסיטת הסינגולריטי.

אני מתלבט. האם להגיש הצעה אחת? האם להגיש את כל ההצעות שהן רעיונות שלי? האם בכלל להגיש הצעה? האם לא תהיה בעיית נגישות בקורס או בביצוע הפרויקט הזוכה לאחר מכן?

The Ramon Foundation announced a contest among proposals for breakthrough projects, which will affect the lives of at least million Israelis within 5 years.
I have in mind four such ideas, part of which require some rules to be bent in order to be admissible to the competition.

 • Visual representation of speech signals – will affect the lives of about 7000 Israeli Deaf persons, the needed rule bending will be to accept a project which will affect the lives of at least million Deaf persons from all over the world.
 • Digging tunnels deep in Earth and living in them, to free room for wild animals and vegetations on Earth surface. Will enable Israel to absorb another million Jews and more without incurring unbearable congestion. The project will need more than 5 years to cause a meaningful change.
 • Social change so that high social status will be granted to whomever has more survival and disaster recovery after natural disaster or human-made disaster, instead to whomever demonstrating conspicuous consumption. Training courses for the entire populace will be financed by insurance companies which sell insurances against the various disasters. Will affect the entire population.
 • Hostels for feral cats – not my idea. Will affect anyone whose neighborhood has feral cats and this is almost all of us.

The prize is a course in the Singularity University.

I am agonizing over it. To submit one proposal? To submit proposals for all my ideas? To submit a proposal at all? Won’t there be an accessibility problem in the course or in subsequent execution of the winning project?

%d bloggers like this: